1

سفارت ایران در ترکیه استانبول

News Discuss 
بهطورکلی، مهمترین هزینههای پرداختی بابت زندگی در ترکیه، به خوراک، پوشاک، حملونقل و سوخت مربوط میشود و اگر بتوانید مجوز کار در این کشور را اخذ نمائید، برآمدن از پس این هزینهها، کار چندان دشواری نخواهد بود. مطابق با شرایط قدیمی اقامت ترکیه شما می توانستید پس از 5 http://sergio5297g.blogocial.com/--39686064

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story