1

خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علاقه بند

News Discuss 
آموزش وپرورش،فراگردی زگهواره تا گور است و در هر جامعه اي و درهر دوره اي از زندگي بشر از گذشته تا كنون ، در جوامع ساده تا پيچيده به اشكال گوناگوني بوده است، ازيادگيري براساس تجربه هاي زندگي تا آموزش هاي آموزشگاهي، بنا براين آموزش وپرورش يك پديده ي اجتماعي http://paxtonrhwl81470.blogpostie.com/20385372/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story