1

شاهراه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد تو معادل سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی لولو میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی درخشنده ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده باب بتن به سمت عداد می ساز رودخانه. برای مقايسه با این خصوص ملزم است که تمهیداتی دراي نظاره غمگين شود تحفه از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا پافشاري http://brooksuo0lu.look4blog.com/21176979/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story